G E N E R A L  T E R M S   A N D   C O N D I T I O N S 
O F  S A L E S

(EN)

Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι   Ο Ρ Ο Ι   Κ Α Ι   Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Θ Ε Σ Ε Ι Σ   
Π Ω Λ Η Σ Η Σ

(GR)

1. General Provisions

1.1 These General Terms and Conditions of Sales (“Terms”) shall be binding if they are applicable according to Alinda-Velco S.A.’s offer or/and order confirmation and shall apply to all agreements concluded between Alinda-Velco S.A. or its affiliated company (i.e. a company which is directly or indirectly controlled by Alinda-Velco S.A.) listed in the relevant order confirmation (“Alinda”) and its customers (“Customer”) as well as any follow-up agreements for the offering, sale and delivery of all goods (“Products”) from or on behalf of Alinda to the Customer.

1.2 Any differing conditions or terms of purchase issued by the Customer are herewith objected to and shall not apply. Additions, modifications or limitations to the present Terms shall apply only if expressly approved by Alinda in writing.

1. Γενικοί Όροι

1.1 Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις (εφεξής “Όροι”) είναι δεσμευτικοί εφόσον ισχύουν σύμφωνα με την προσφορά ή/και την επιβεβαίωση της παραγγελίας της “Alinda-Velco Α.Β.Ε.Ε.” και εφαρμόζονται σε όλες τις συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ της “Alinda-Velco A.B.E.E.” ή οιασδήποτε συνδεδεμένης εταιρείας της (δηλαδή, εταιρείας άμεσα ή έμμεσα ελεγχόμενης από την “Alinda-Velco Α.Β.Ε.Ε.”, εφεξής από κοινού "Alinda") και των πελατών της (εφεξής ο “Πελάτης”), καθώς και τυχόν επακόλουθες συμφωνίες για την προσφορά, την πώληση και την παράδοση των προϊόντων της Alinda (εφεξής τα “Προϊόντα") από ή για λογαριασμό της Alinda στον Πελάτη.

1.2 Τυχόν διαφορετικοί όροι ή όροι αγοράς του Πελάτη εφόσον αντιτίθενται στους παρόντες Όρους, δεν ισχύουν. Οι προσθήκες, τροποποιήσεις ή περιορισμοί στους παρόντες “Όρους” ισχύουν μόνο εάν εγκριθούν εγγράφως από την Alinda

2. Quotations, Orders and Confirmation

2.1 Quotations made by Alinda in whatever form are not binding upon Alinda and merely constitute an invitation to the Customer to place an order. All quotations issued by Alinda are revocable and subject to change without notice. Orders are not binding until accepted by Alinda in writing (“Order Confirmation”). Alinda shall be entitled to refuse an order without indication of its reasons.

2.2 Samples and catalogues are to be considered non-binding material for illustration and/or test purposes, giving only an approximation of Products' properties and specifications.

2.3 Unless otherwise agreed or stated by Alinda in writing, all written offers and quotations given by Alinda shall be open for acceptance for a period of seven (7) calendar days from the date of such offer or quotation. After the expiry of the said period of time, Alinda shall no longer be bound by the contents of any such offer or/and quotation.

2.4 A binding contract for the sale and delivery of Products (“Contract”) shall be deemed to exist only when Alinda has confirmed such in writing or when Alinda has effected delivery of Products, subject in either case to the present Terms.

2. Προσφορές, Παραγγελίες και Επιβεβαίωση

2.1 Οι προσφορές που υποβάλλονται από την Alinda υπό οποιαδήποτε μορφή δεν δεσμεύουν την Alinda και απλώς αποτελούν πρόσκληση προς τον Πελάτη να υποβάλει μια παραγγελία. Όλες οι τιμές των Προϊόντων που προσφέρονται από την Alinda είναι ανακλητές και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι παραγγελίες δεν είναι δεσμευτικές μέχρι να γίνουν αποδεκτές εγγράφως από την Alinda (εφεξής “Επιβεβαίωση Παραγγελίας”). Η Alinda δικαιούται να αρνηθεί την παραγγελία χωρίς αιτιολογία.

2.2 Τα δείγματα και οι κατάλογοι πρέπει να θεωρούνται μη δεσμευτικό υλικό για λόγους απεικόνισης ή/και δοκιμής, δίνοντας μόνο μια προσέγγιση των ιδιοτήτων και των προδιαγραφών των Προϊόντων.

2.3 Εκτός εάν συμφωνηθεί ή δηλωθεί εγγράφως από την Alinda, όλες οι γραπτές προσφορές και οι τιμές που προσφέρονται από την Alinda θα είναι ανοικτές προς αποδοχή για περίοδο επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της προσφοράς ή/και της γνωστοποίησης της τιμής. Μετά την εκπνοή της εν λόγω χρονικής περιόδου, η Alinda δεν θα δεσμεύεται πλέον από το περιεχόμενο οποιασδήποτε τέτοιας προσφοράς ή τιμής.

2.4 Δεσμευτική σύμβαση για την πώληση και παράδοση των Προϊόντων (εφεξής “Σύμβαση”) θεωρείται ότι υφίσταται μόνο εφόσον η Alinda το έχει επιβεβαιώσει εγγράφως ή έχει πραγματοποιήσει την παράδοση των Προϊόντων, με την επιφύλαξη και των παρόντων Όρων.

3. Prices

3.1 Prices and currencies of Alinda’s Products are as set out in the Order Confirmation. Unless agreed otherwise, Alinda’s prices are in Euros (€) and include standard packaging but do not include Value Added Tax (VAT) or any other similar applicable taxes, duties, levies or charges in any jurisdiction levied in relation to the Products or the delivery thereof (“Taxes”). The amount of any Taxes levied in connection with the sale of Products to the Customer shall be for Customer’s account and shall be added to each invoice or separately invoiced by Alinda to the Customer. If Alinda grants a discount, this discount only relates to the delivery specifically mentioned in the Order Confirmation.

3.2 Unless the prices have been indicated as firm by Alinda in the Order Confirmation, Alinda is entitled to increase the price of the Products still to be delivered if the cost price determining factors have been subject to increase. These factors include but are not limited to: raw and auxiliary governmental charges, freight costs and insurance premiums. Alinda shall notify the Customer of such increase.

3. Τιμές

3.1 Οι τιμές και τα νομίσματα πληρωμής για την πώληση των Προϊόντων της Alinda ορίζονται στην Επιβεβαίωση Παραγγελίας. Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, οι τιμές της Alinda είναι σε ευρώ (€) και περιλαμβάνουν κόστος τυποποιημένης συσκευασίας αλλά δεν περιλαμβάνουν Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) ή άλλους παρόμοιους ισχύοντες φόρους, τέλη, εισφορές ή επιβαρύνσεις που επιβάλλονται σε σχέση με τα Προϊόντα ή την παράδοσή τους σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία (εφεξής “Φόροι”). Το ποσό των τυχόν Φόρων που εισπράττονται σε σχέση με την πώληση των Προϊόντων στον Πελάτη θα επιβαρύνει τον Πελάτη και θα προστίθεται σε κάθε τιμολόγιο ή θα τιμολογείται ξεχωριστά από την Alinda στον Πελάτη. Εάν η Alinda χορηγεί έκπτωση, αυτή η έκπτωση αφορά μόνο στην παράδοση που αναφέρεται ρητά στην Επιβεβαίωση Παραγγελίας.

3.2 Εκτός αν οι τιμές έχουν επισημανθεί ως σταθερές από την Alinda με την Επιβεβαίωση Παραγγελίας, η Alinda δικαιούται να αυξήσει την τιμή των Προϊόντων που πρόκειται να παραδοθούν εάν οι συντελεστές που καθορίζουν την τιμή κόστους έχουν αυξηθεί. Αυτοί οι παράγοντες περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε: κύριες και επικουρικές κρατικές επιβαρύνσεις, έξοδα μεταφοράς και ασφάλιστρα. Η Alinda θα ενημερώσει τον Πελάτη για την αύξηση αυτή.

4. Payment and Customer’s Credit

4.1 Unless agreed otherwise, Alinda’s invoices are to be paid immediately upon receipt of the Products and invoice. Should the Customer fail to comply within thirty (30) calendar days, the Customer will automatically be in default of payment. Payment is considered made when it is at Alinda’s disposal. If the Customer fails to make payment by due date, without prejudice to any other right or remedy available to Alinda, Alinda is entitled to charge the Customer legal interest on the unpaid amount, as defined by the applicable law in force.

4.2 Should there be reasons to doubt the Customer’s solvency or credit standing, Alinda reserves the right to demand securities or prepayment for any outstanding delivery or declare immediate maturity of all outstanding claims.

4. Πληρωμή και Πίστωση

4.1 Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, τα τιμολόγια της Alinda πρέπει να πληρώνονται αμέσως μετά την παραλαβή των Προϊόντων και του αντίστοιχου τιμολογίου. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν συμμορφωθεί εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, θα θεωρείται αυτομάτως υπερήμερος. Η πληρωμή θεωρείται ότι πραγματοποιείται όταν βρίσκεται στη διάθεση της Alinda. Εάν ο Πελάτης παραλείψει να καταβάλει την πληρωμή σε εύλογο χρονικό διάστημα, με την επιφύλαξη οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος ή έννομης προστασίας που έχει στη διάθεσή της η Alinda, η Alinda δικαιούται να χρεώσει τον Πελάτη με νόμιμο τόκο υπερημερίας επί του μη καταβληθέντος ποσού, όπως ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

4.2 Σε περίπτωση που υπάρχουν λόγοι αμφιβολίας για τη φερεγγυότητα ή την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη, η Alinda διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εξασφαλίσεις ή προπληρωμή για τυχόν εκκρεμείς παραδόσεις ή να δηλώσει την άμεση λήξη όλων των ανεξόφλητων απαιτήσεων.

5. Delivery and Risk

5.1 Unless otherwise indicated by Alinda in writing, delivery shall be made Ex Works, Alinda’s production or warehouse facility. The term “Ex Works” shall have the meaning set forth in the latest version of Incoterms published by the International Chamber of Commerce in Paris, France, at the time of the Order Confirmation.

5.2 The delivery period starts on the date of conclusion of the Contract. If payment in advance or a down payment is agreed upon, the delivery period starts upon receipt of the full payment in advance or the down payment.

5.3 Unless agreed otherwise, Alinda may make deliveries in installments.

5.4 Unless explicitly agreed otherwise, delivery times quoted can never be regarded as deadlines. In the event of overdue delivery, Alinda will be in default only after receipt of the Customer’s written notice of default.

5. Παράδοση και Κίνδυνος

5.1 Εκτός εάν εγγράφως αναφέρεται διαφορετικά από την Alinda, η παράδοση γίνεται με όρους Ex Works (από την εγκατάσταση παραγωγής ή αποθήκης της Alinda). Ο όρος “Ex Works ” έχει την έννοια που ορίζεται στην τελευταία έκδοση των Incoterms που δημοσιεύονται από το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο στο Παρίσι της Γαλλίας κατά τη στιγμή της Επιβεβαίωσης Παραγγελίας.

5.2 Η προθεσμία παράδοσης αρχίζει από την ημερομηνία σύναψης της Σύμβασης. Εάν συμφωνηθεί προπληρωμή ή προκαταβολή, η περίοδος παράδοσης αρχίζει από την καταβολή ολόκληρου του ποσού της προπληρωμής ή της προκαταβολής.

5.3 Εκτός αντίθετης συμφωνίας, η Alinda μπορεί να πραγματοποιεί σταδιακές παραδόσεις των Προϊόντων (σε δόσεις).

5.4 Αν δεν συμφωνηθεί ρητώς άλλως, οι αναφερόμενοι χρόνοι παράδοσης δεν μπορούν ποτέ να θεωρηθούν ως προθεσμίες. Σε περίπτωση καθυστερημένης παράδοσης, η Alinda θα θεωρείται ότι αθετεί υποχρέωσή της σχετικά με την τήρηση του χρόνου παράδοσης μόνο μετά την παραλαβή της έγγραφης ειδοποίησης του Πελάτη για αθέτηση υποχρεώσεων.

6. Retention of Title

6.1 Unless agreed otherwise, notwithstanding delivery or passage of risk in the Products, title in the Products shall pass from Alinda to the Customer only when payment of all sums due has been made in full.

6. Διατήρηση Κυριότητας

6.1 Εκτός αντίθετης συμφωνίας, ανεξάρτητα από την παράδοση ή μεταβίβαση του κινδύνου επί των Προϊόντων, η κυριότητα επί των Προϊόντων μεταβιβάζεται από την Alinda στον Πελάτη μόνο όταν έχει καταβληθεί στο ακέραιο η πληρωμή όλων των οφειλόμενων ποσών.

7. Conformity to Specifications, Limitation of Liability

7.1 During the delivery and handling, use, processing, transportation, storage and sale of the Products (“Use”), the Customer reviews Products and ensures that delivered Products meet all contractual requirements (“Specifications”) as described in the respective analysis certificate.

7.2 The Customer nonetheless shall have the obligation to check the Products as defined above. When reprehending a defect, the Customer shall immediately notify Alinda by forwarding a prestigious sample of the alleged defective product. When receiving a notice of defect Alinda shall have the right to have the reprehended product checked by employees or/and independent experts at Alinda’s sole discretion. If any valid Customer’s claim related to Products non-conforming to the Specifications is made, Alinda shall either replace the Products or repair the defect (free of charge), the choice being at Alinda’s sole discretion. The Customer may choose reduction of price or cancellation of the Contract should Alinda’s efforts fail. Any warranty does not cover damages to Products that were caused by improper handling or storage or faulty application after the passage of risk to the Customer or where caused by external factors that were not foreseen in the Contract.

7.3 The Customer shall promptly specify any defects on the invoice and/or shipping documents and report such defects to Alinda in writing. In the absence of such report, complaints regarding such defects will not be examined.

7.4 Complaints about Products or/and relevant documents shall be made in writing and shall reach Alinda not later than seven (7) calendar days from the date of receipt of the Products or/and relevant documents at the place of destination, in respect of any defect, default or shortage which would be apparent from a reasonable inspection on delivery. Especially, complaints regarding defects not visible upon delivery are subject to a deadline of three (3) months after delivery and shall be reported to Alinda within seven (7) calendar days after they have been discovered or should have been discovered. Use of the Products shall be deemed to be an unconditional acceptance of the Products and a waiver of all claims in respect of the Products.

7.5 The Customer shall be responsible for complying with any and all legislation, administrative rules and/or regulations governing the importation of Products into the country of distribution and the subsequent processing, marketing, distribution, resale or/and Use of the Products to its own special conditions of production or application.

7.6 The liability of Alinda for any and all claims for damages arising out of or in connection with the Products and their Use thereof shall under no circumstances exceed the sum of Customer’s payments for the Products that are the subject of the claim. Under no circumstances shall Alinda be liable to the Customer or any other person for any kind of special, incidental, indirect, consequential or punitive damage or loss, cost or expense, including without limitation, damage based upon lost goodwill, lost sales or profits, work stoppage, production failure, impairment of other goods or otherwise and whether arising out of or in connection with breach of warranty, breach of contract, misrepresentation, negligence or otherwise.

7. Συμμόρφωση με Προδιαγραφές, Περιορισμός Ευθύνης

7.1 Κατά την παράδοση και κατά την χρήση, επεξεργασία, μεταφορά, αποθήκευση και πώληση των Προϊόντων (εφεξής “Χρήση”), ο Πελάτης οφείλει να εξετάζει τα Προϊόντα και να βεβαιώνεται ότι τα παραδοθέντα Προϊόντα πληρούν όλες τις συμβατικές απαιτήσεις (εφεξής “Προδιαγραφές”), όπως αποτυπώνονται στο αντίστοιχο πιστοποιητικό ανάλυσης.

7.2 Ο Πελάτης έχει την υποχρέωση να ελέγξει τα Προϊόντα, όπως προβλέπεται ανωτέρω. Κατά την ανακάλυψη ενός ελαττώματος, ο Πελάτης θα πρέπει να ειδοποιήσει αμέσως την Alinda σχετικά, διαβιβάζοντας ένα έγκυρο δείγμα του επικαλούμενου ως ελαττωματικού προϊόντος. Κατά την παραλαβή της ειδοποίησης για το ελάττωμα, η Alinda έχει το δικαίωμα να ελέγξει το προϊόν μέσω υπαλλήλων της ή/και ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων κατά την αποκλειστική κρίση της Alinda. Εάν προβληθεί οποιαδήποτε βάσιμη αξίωση του Πελάτη σχετικά με Προϊόντα που δεν συμμορφώνονται με τις Προδιαγραφές, η Alinda είτε θα αντικαταστήσει τα Προϊόντα είτε θα επιδιορθώσει το ελάττωμα (χωρίς χρέωση του Πελάτη), κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια. Ο Πελάτης δύναται να επιλέξει μείωση της τιμής ή ακύρωση της Σύμβασης σε περίπτωση αποτυχίας των ενεργειών αντικατάστασης ή αποκατάστασης της Alinda. Οποιαδήποτε εγγύηση της Alinda δεν καλύπτει ζημιές στα Προϊόντα που προκλήθηκαν από ακατάλληλο χειρισμό ή χρήση ή αποθήκευση ή ελαττωματική εφαρμογή μετά τη μεταβίβαση του κινδύνου στον Πελάτη ή από εξωτερικούς παράγοντες που δεν προβλέφθηκαν στη Σύμβαση.

7.3 Ο Πελάτης θα πρέπει να προσδιορίσει αμέσως τυχόν ελαττώματα στο τιμολόγιο ή/και στα έγγραφα αποστολής και να αναφέρει τα ελαττώματα αυτά στην Alinda εγγράφως. Ελλείψει τέτοιας αναφοράς, δεν θα εξεταστούν παράπονα σχετικά με τέτοια ελαττώματα.

7.4 Τυχόν παράπονα για τα Προϊόντα ή/και τα σχετικά έγγραφα πραγματοποιούνται εγγράφως και θα πρέπει να αποστέλλονται στην Alinda το αργότερο σε επτά (7) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής των Προϊόντων ή/και των σχετικών εγγράφων στον τόπο προορισμού, σχετικά με κάθε ελάττωμα ή έλλειψη που μπορεί να προκύψει από μια εύλογη επιθεώρηση κατά την παράδοση. Ειδικότερα, τα παράπονα σχετικά με ελαττώματα που δεν είναι ορατά κατά την παράδοση υπόκεινται σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την παράδοση και θα πρέπει να δηλώνονται στην Alinda εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από τη στιγμή που θα ανακαλυφθούν ή θα έπρεπε να έχουν ανακαλυφθεί. Η Χρήση των Προϊόντων θεωρείται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των Προϊόντων και παραίτηση από όλες τις απαιτήσεις σχετικά με τα Προϊόντα.

7.5 Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση με οποιαδήποτε νομοθεσία, διοικητικούς κανόνες ή/και κανονισμούς που διέπουν την εισαγωγή των Προϊόντων στη χώρα διανομής και την επακόλουθη μεταποίηση, εμπορία, διανομή, μεταπώληση ή/και Χρήση των Προϊόντων σύμφωνα με δικούς του ειδικούς όρους παραγωγής ή εφαρμογής.

7.6 Η ευθύνη της Alinda για οποιεσδήποτε αξιώσεις αποζημίωσης που προκύπτουν από ή σε σχέση με τα Προϊόντα και την Χρήση τους δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το ποσό του τιμήματος που κατεβλήθη από τον Πελάτη για τα Προϊόντα που αποτελούν το αντικείμενο της απαίτησης. Σε καμία περίπτωση η Alinda δεν ευθύνεται έναντι του Πελάτη ή οποιουδήποτε άλλου νομικού ή φυσικού προσώπου για οποιουδήποτε είδους ειδική, παρεμπίπτουσα, έμμεση, επακόλουθη ζημία ή απώλεια, κόστος ή δαπάνη, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ζημιών που οφείλονται σε απώλεια υπεραξίας, απώλεια πωλήσεων ή κερδών, διακοπή ή αποτυχία παραγωγής, βλάβη άλλων αγαθών ή άλλως και ανεξάρτητα από το αν προκύπτουν από ή σε σχέση με παραβίαση εγγύησης, παραβίαση της Σύμβασης, ψευδή δήλωση, αμέλεια ή άλλως.

8. Modifications and Information

8.1 Unless the Specifications have been agreed to be firm for a certain period or quantity of Products, Alinda reserves the right to change or modify the Specifications, construction or/and manufacture of the Products and to substitute materials used in the production or/and manufacture of the Products from time to time without notice. The Customer acknowledges that data in Alinda’s catalogues, specification sheets and other descriptive publications distributed or published on Alinda's websites, may accordingly be varied from time to time without notice. Any statement, representation, recommendation, advice, sample or other Information provided by Alinda in relation to the Specifications, Products and Use thereof shall be furnished only for Customer's accommodation.

8.2 The Customer must utilise and solely rely on its own expertise, know-how and judgement in relation to the Products and Customer’s Use thereof and in application of any information obtained from the part of Alinda for the purposes intended by the Customer. Consultation provided by Alinda shall not give rise to any additional obligations. Details and information provided with regard to the suitability and Use of the Products shall not be binding and Alinda does not assume any liability based on such consultations. The Customer shall indemnify and hold Alinda harmless from and against any and all damage, losses, costs, expenses, claims, demands and liabilities arising out of or in connection with the Products, Customer’s Use thereof and/or Customer’s use or application of any information disclosed or provided by or on behalf of Alinda.

8. Τροποποιήσεις και Πληροφορίες

8.1 Εκτός εάν έχει συμφωνηθεί ότι οι Προδιαγραφές παραμένουν σταθερές για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή για συγκεκριμένη ποσότητα Προϊόντων, η Alinda διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει τις Προδιαγραφές, την παραγωγή ή/και τη σύνθεση των Προϊόντων και να αντικαταστήσει οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση τα συστατικά που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή των Προϊόντων. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι οι πληροφορίες στους καταλόγους της Alinda, στα δελτία προδιαγραφών και σε άλλες περιγραφικές δημοσιεύσεις που τυχόν διανέμονται ή δημοσιεύονται στις ιστοσελίδες της Alinda, μπορούν να διαφοροποιούνται ανά διαστήματα χωρίς προειδοποίηση. Οποιαδήποτε δήλωση, σύσταση, συμβουλή, δείγμα ή άλλες πληροφορίες της Alinda σχετικά με τις Προδιαγραφές, τα Προϊόντα και την Χρήση αυτών θα παρέχονται μόνο για την εξυπηρέτηση του Πελάτη.

8.2 Ο Πελάτης πρέπει να χρησιμοποιεί και να στηρίζεται αποκλειστικά στη δική του εξειδίκευση, τεχνογνωσία και κρίση σε σχέση με τα Προϊόντα και την Χρήση τους, καθώς και την εφαρμογή από τον Πελάτη οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας εκ μέρους της Alinda. Συμβουλές που τυχόν παρέχονται από την Alinda δεν συνεπάγονται πρόσθετες υποχρεώσεις της. Οι λεπτομέρειες και οι πληροφορίες που παρέχονται σχετικά με την καταλληλότητα και Χρήση των Προϊόντων δεν είναι δεσμευτικές και η Alinda δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη απορρέουσα από αυτές τις πληροφορίες. Ο Πελάτης αποζημιώνει και απαλλάσσει την Alinda από κάθε απώλεια, ζημία, κόστος, έξοδα, αξιώσεις, απαιτήσεις και υποχρεώσεις που προκύπτουν από ή σε σχέση με τα Προϊόντα, την Χρήση τους ή/και την χρήση ή την εφαρμογή από τον Πελάτη οποιασδήποτε πληροφορίας που αποκαλύπτεται ή παρέχεται από ή για λογαριασμό της Alinda.

9. Technical Advices

9.1 Alinda’s technical advices are given according to its best knowledge and experience. The Customer is obliged to apply due diligence in verifying applicability of Alinda’s advice to its special conditions of production or application.

9.2 Alinda’s technical advices, unless otherwise agreed in writing, are given free of charge and Alinda shall only be liable for damages caused by gross negligence or deliberate acts from its part or by its lawful representatives or auxiliary persons.

9. Τεχνικές Συμβουλές

9.1 Τυχόν τεχνικές συμβουλές της Alinda δίνονται σύμφωνα με τις εξειδικευμένες γνώσεις και την εμπειρία της. Ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να επιδεικνύει τη δέουσα επιμέλεια κατά την εξακρίβωση της δυνατότητας εφαρμογής της συμβουλής της Alinda στους ειδικούς όρους της παραγωγικής διαδικασίας ή της εν γένει Χρήσης των Προϊόντων από τον Πελάτη.

9.2 Οι τεχνικές συμβουλές της Alinda παρέχονται δωρεάν, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά εγγράφως και σε κάθε περίπτωση, η Alinda φέρει ευθύνη μόνο για ζημίες που προκλήθηκαν από βαριά αμέλεια ή εκ προθέσεως πράξεις εκ μέρους της ή από τους νόμιμους εκπροσώπους της ή τους υπαλλήλους της.

10. Intellectual Property

10.1 The sale of Products shall not, by implication or otherwise, convey any license under any intellectual property right relating to the compositions or/and applications of the Products, including but not limited to their formula, design, packaging and know-how and any modifications or developments thereto, as well as the trademarks and trade names under which the Products are marketed are and shall remain the sole and exclusive property of Alinda or/and any possessing third parties and the Customer acquires no rights, title or license therein or thereto. Customer expressly assumes all risks of any intellectual property infringement by reason of its importation and/or Use of Products, whether singly or in combination with other materials or in any processing operation.

10.2 If the Customer challenges, harms or prejudices the validity or enforceability of such proprietary rights, Alinda shall without liability be entitled to immediately terminate any cooperation with the Customer with immediate effect and to cancel any Contract.

10. Πνευματική Ιδιοκτησία

10.1 Η πώληση των Προϊόντων δεν μεταβιβάζει έμμεσα ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο οποιαδήποτε άδεια χρήσης βάσει οποιουδήποτε δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας σχετικά με τις συνθέσεις ή/και τις εφαρμογές των Προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, της φόρμουλας, του σχεδιασμού, της συσκευασίας και της τεχνογνωσίας τους, τροποποιήσεων ή εξελίξεων σε αυτά, καθώς και εμπορικών σημάτων και εμπορικών επωνυμιών, υπό τις οποίες πωλούνται τα Προϊόντα, τα οποία είναι και θα παραμείνουν στην αποκλειστική κυριότητα της Alinda ή και τυχόν τρίτων δικαιούχων. Σε καμία περίπτωση, ο Πελάτης δεν αποκτά δικαιώματα ή τίτλο ή άδεια επ’ αυτών. Ο Πελάτης αναλαμβάνει ρητά όλους τους κινδύνους οποιασδήποτε παραβίασης της πνευματικής ιδιοκτησίας λόγω της εισαγωγής ή/και της Χρήσης των Προϊόντων, είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό με άλλα προϊόντα/υλικά ή σε οποιαδήποτε εργασία επεξεργασίας.

10.2 Εάν ο Πελάτης αμφισβητήσει την εγκυρότητα ή την εκτελεστότητα αυτών των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, η Alinda δικαιούται να τερματίσει άμεσα οποιαδήποτε συνεργασία με τον Πελάτη και να ακυρώσει οποιαδήποτε Σύμβαση.

11. Confidentiality

11.1 The Customer shall hold in confidence and not disclose to any third party any confidential information disclosed by Alinda. The Customer shall not use such information for its own benefit or the benefit of any third party.

11. Εμπιστευτικότητα

11.1 Ο Πελάτης διατηρεί εμπιστευτικές και δεν αποκαλύπτει σε τρίτους καμία εμπιστευτική πληροφορία που του αποκαλύπτει η Alinda. Ο Πελάτης δεν θα χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για ίδιο λογαριασμό ή προς όφελος οποιουδήποτε τρίτου.

12. Force Majeure

12.1 Each party shall be relieved and excused from any delay(s) in performing or any failure(s) to perform, other than payment of monies, to the extent that any such delay(s) or failure(s) results from causes beyond the reasonable control of such party οr/and its suppliers or/and any auxiliary persons that make or will make performance without default impossible ("Force Majeure"), provided that, in order to avail itself of such excuse, such party must act reasonably and diligently to remedy the cause of the delay or to mitigate or overcome such delay(s) or failure(s) and in any case, it shall give the other party written notice of the Force Majeure event promptly after discovery thereof.

12.2 In case of permanent Force Majeure, which is in any case a Force Majeure situation exceeding sixty (60) calendar days, either party may dissolve the Contract as far as it is affected by Force Majeure, without being obliged to pay any compensation.

12. Ανωτέρα Βία

12.1 Κάθε μέρος θα απαλλάσσεται και θα εξαιρείται από τυχόν καθυστέρηση ή αδυναμία κατά την εκτέλεση, εκτός από την πληρωμή χρημάτων, στο βαθμό που τυχόν καθυστέρηση ή αδυναμία προκύπτει από αιτίες πέραν του εύλογου ελέγχου αυτού του συμβαλλόμενου μέρους, ή/και των προμηθευτών του ή/και βοηθητικών προσώπων που καθιστούν αδύνατη την εκτέλεση ή την προσήκουσα εκπλήρωση της Σύμβασης ("Ανωτέρα Βία"), υπό την προϋπόθεση ότι, για να τύχει της δικαιολογίας αυτής, το εν λόγω συμβαλλόμενο μέρος πρέπει να ενεργήσει εύλογα και επιμελώς για να διορθώσει την αιτία της καθυστέρησης ή αδυναμίας, να μετριάσει ή να υπερβεί τέτοιες καθυστερήσεις ή αδυναμία και σε κάθε περίπτωση, να προβαίνει το συντομότερο δυνατόν, σε έγγραφη ειδοποίηση του αντισυμβαλλομένου του σχετικά με την ύπαρξη Ανωτέρας Βίας αμέσως μετά την ανακάλυψή της.

12.2 Σε περίπτωση μόνιμης Ανωτέρας Βίας, η οποία σε κάθε περίπτωση υπερβαίνει τις εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, κάθε μέρος μπορεί να λύσει τη Σύμβαση, εφόσον επηρεάζεται από Ανωτέρα Βία, χωρίς να υποχρεούται να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση στο έτερο μέρος.

13. Applicable Law and Jurisdiction

13.1 The parties’ rights and obligations arising out of or in connection with the Order Confirmation, Contract, as well as any offers, agreements or performance of agreements under these Terms shall be governed, construed, interpreted and enforced according to the laws of Greece, excluding principles of conflict of laws. The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) shall not apply.

13.2  All disputes arising out of or in connection with these Terms or any agreement governed by the Terms, which cannot be resolved amicably, shall be settled exclusively by the competent courts of Alinda's mother company headquarters' place in Attica, Greece, without prejudice to Alinda’s right to initiate legal proceedings against the Customer in the country in which the registered office of the Customer is located.

13.3 Notwithstanding the above, in the event that the Customer is domiciled outside Greece and has entered into a Contract with any of Alinda Group’s affiliated company incorporated outside Greece, these Terms and the Contract shall be governed by and interpreted in accordance with the laws in force in the country of incorporation of Alinda’s affiliated company. The parties submit themselves to the jurisdiction of the courts in such country, without prejudice to Alinda’s right to initiate legal proceedings against the Customer in the country in which the registered office of the Customer is located.

13.4 The parties hereby consent to the jurisdiction of the courts as defined above and waive any objection or contest which they may have, now or hereafter, to venue of those suits, actions or proceedings.

13. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Αρμόδια Δικαστήρια

13.1 Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μερών που προκύπτουν από ή σε σχέση με την Επιβεβαίωση Παραγγελίας, τη Σύμβαση, καθώς και όλες τις προσφορές, συμφωνίες ή εκτέλεση συμφωνιών, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, θα διέπονται, ερμηνεύονται και εφαρμόζονται σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο, εξαιρουμένων των αρχών του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις διεθνείς πωλήσεις αγαθών (CISG) δεν εφαρμόζεται.

13.2 Τα μέρη συμφωνούν ότι για την επίλυση τυχόν διαφορών μεταξύ τους που αποτυγχάνουν να διευθετηθούν εξωδικαστικά, αρμόδια ορίζονται τα καθ' ύλην αρμόδια δικαστήρια στον τόπο της έδρας της μητρικής εταιρείας της Alinda στο Νομό Αττικής, στην Ελλάδα, με την επιφύλαξη του δικαιώματος της Alinda να κινήσει νομικές ενέργειες στα αρμόδια δικαστήρια της χώρας όπου εδρεύει ο Πελάτης.

13.3 Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, σε περίπτωση που ο Πελάτης έχει την έδρα του ή την κατοικία του εκτός Ελλάδας και έχει συνάψει σύμβαση με οποιαδήποτε συνδεδεμένη εταιρεία του Ομίλου της Alinda που έχει συσταθεί και λειτουργεί εκτός Ελλάδας, οι παρόντες Όροι και η μεταξύ τους σύμβαση διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους τη χώρας σύστασης της συνδεδεμένης εταιρείας της Alinda. Τα μέρη υποβάλλονται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της χώρας αυτής, με την επιφύλαξη του δικαιώματος της Alinda να κινήσει νομικές ενέργειες στην χώρα της έδρας του Πελάτη.

13.4 Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν με την αρμοδιότητα των ανωτέρω δικαστηρίων και παραιτούνται από σχετικές ενστάσεις αναρμοδιότητας ή/και αντιρρήσεις που ενδέχεται να έχουν, κατά τη σύναψη της Σύμβασης ή στο μέλλον, για τη διεξαγωγή των μεταξύ τους αντιδικιών.

14. Miscellaneous

14.1 In the event that any provision of these Terms shall be held to be invalid or unenforceable, the same shall not affect in any respect whatsoever, the validity or enforceability of the remaining provisions between the parties and shall be severed therefrom. The pertaining provisions held to be invalid or unenforceable shall be reformed to provisions satisfying the legal and economic intent of the original provisions to the maximum extent permitted by law.

14.2 Limitation of legal action: No legal action by any Customer shall be brought unless the Customer first provides written notice to Alinda of any claim alleged to exist against Alinda within thirty (30) calendar days after the event complained becomes known to the Customer and an action is commenced by the Customer within twelve (12) months after such notice.

14.3 Nothing in the relationship between Alinda and the Customer shall create an agency, partnership or joint venture between the parties and the Customer shall not be entitled to make any representation, statement or warranty on behalf of Alinda and vice versa.

14.4 No delay or failure to act is a waiver. No waiver is effective unless it is in writing.

14. Λοιποί Όροι

14.1 Σε περίπτωση που οποιαδήποτε πρόβλεψη των παρόντων Όρων κηρυχθεί άκυρη ή μη εκτελεστή, τούτο δεν επηρεάζει καθόλου την ισχύ ή την εκτελεστότητα των υπόλοιπων διατάξεων μεταξύ των μερών. Οι σχετικές διατάξεις που κηρύσσονται άκυρες ή μη εφαρμόσιμες μετατρέπονται σε διατάξεις που ικανοποιούν τον νομικό και οικονομικό σκοπό των αρχικών διατάξεων στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

14.2 Περιορισμός στην Άσκηση Νομικών Ενεργειών: Δεν θα ασκηθεί καμία νομική ενέργεια από τον Πελάτη, εκτός εάν ο Πελάτης ειδοποιήσει προηγουμένως την Alinda εγγράφως για οποιαδήποτε αξίωση που ισχυρίζεται ότι υπάρχει εναντίον της Alinda εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που ο Πελάτης λαμβάνει γνώση του γεγονότος που μπορεί να στοιχειοθετήσει τη σχετική αξίωση. Σε κάθε περίπτωση, ο Πελάτης οφείλει να προβεί σε σχετικές ενέργειες εντός δώδεκα (12) μηνών από την εν λόγω ειδοποίησή του.

14.3 Τίποτα στη σχέση μεταξύ της Alinda και του Πελάτη δεν δημιουργεί σχέση αντιπροσώπευσης ή εταιρική σχέση ή κοινοπραξία μεταξύ των μερών και συγκεκριμένα, ο Πελάτης δεν δικαιούται να προβεί σε οποιαδήποτε εκπροσώπηση, δήλωση ή εγγύηση εκ μέρους της Alinda και αντιστρόφως.

14.4 Καμία καθυστέρηση ή αδράνεια οποιουδήποτε μέρους να ασκήσει δικαίωμα ή αξίωσή του δεν αποτελεί παραίτηση. Καμία παραίτηση δεν είναι ισχυρή εκτός αν είναι έγγραφη.

These Terms are applicable with effect from 01.06.2020 and are subject to change at any time without notice. The current version of these Terms can be found at www.alindagroup.co. In case of inconsistency, only the Greek version of these Terms shall prevail over any translation of the Terms to another language.

Οι παρόντες Όροι ισχύουν από την 01.06.2020 και υπόκεινται σε αλλαγές ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Η τρέχουσα έκδοση αυτών των όρων είναι διαθέσιμη στο www.alindagroup.co. Η Ελληνική έκδοση αυτών των Όρων υπερισχύει, σε περίπτωση ασυνέπειας, σε οποιαδήποτε μετάφραση των Όρων σε άλλη γλώσσα.