G E N E R A L   T E R M S   A N D   C O N D I T I O N S    
O F   P U R C H A S E

(EN)

Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι   Ο Ρ Ο Ι   Κ Α Ι   Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Θ Ε Σ Ε Ι Σ 
Α Γ Ο Ρ Α Σ

(GR)

1. General Provisions

1.1 These General Terms and Conditions of Purchase (“Terms”) shall be binding if they are applicable according to Alinda-Velco S.A.’s order and shall apply to all agreements concluded between Alinda-Velco S.A. or its affiliated company (i.e. a company which is directly or indirectly controlled by Alinda-Velco S.A.) listed in the relevant order (“Alinda”) and its suppliers of any goods or services to Alinda (“Supplier”).

1.2 Any contract between Alinda and Supplier shall be deemed concluded with the receipt of Supplier’s written confirmation with which Supplier accepts Alinda’s purchase order (“Purchase Order”).

1.3 Any deviating general terms and/or conditions of Supplier shall only be binding if they are explicitly accepted by Alinda in writing.

1.4 Any differing conditions or terms of purchase issued by Supplier are herewith objected to and shall not apply. Additions, modifications or limitations to the present “Terms” shall apply only if expressly approved by Alinda in writing.

1. Γενικοί Όροι

1.1 Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Αγοράς (εφεξής “Όροι”) είναι δεσμευτικοί εφόσον ισχύουν σύμφωνα με την παραγγελία της “Alinda-Velco A.B.E.E.” και εφαρμόζονται σε όλες τις συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ της “Alinda-Velco Α.Β.Ε.Ε.” ή οιασδήποτε συνδεδεμένης εταιρείας της (δηλαδή, εταιρείας άμεσα ή έμμεσα ελεγχόμενης από την “Alinda-Velco Α.Β.Ε.Ε.”) που αναφέρεται στη σχετική παραγγελία (εφεξής από κοινού “Alinda”) και τους προμηθευτές της για οποιαδήποτε αγαθά ή υπηρεσίες προς την Alinda (εφεξής “Προμηθευτής”).

1.2 Οποιαδήποτε σύμβαση μεταξύ της Alinda και του Προμηθευτή θεωρείται ότι συνάπτεται με την παραλαβή της γραπτής επιβεβαίωσης του Προμηθευτή με την οποία ο Προμηθευτής αποδέχεται την παραγγελία της Alinda (εφεξής “Παραγγελία”).

1.3 Οποιοσδήποτε παρεκκλίνων όρος του Προμηθευτή θα είναι δεσμευτικός μόνο εάν γίνεται εγγράφως αποδεκτός από την Alinda.

1.4 Τυχόν διαφορετικοί όροι ή όροι αγοράς που εκδίδονται από τον Προμηθευτή και αντιτίθενται στους παρόντες Όρους δεν ισχύουν. Οι προσθήκες, τροποποιήσεις ή περιορισμοί στους παρόντες “Όρους” ισχύουν μόνο εάν εγκριθούν εγγράφως από την Alinda.

2. Prices

2.1 Prices and currencies are as set out in the Purchase Order, unless otherwise agreed in writing.

2.2 Unless otherwise agreed in writing, the prices are in Euro and inclusive of all charges for delivery, carriage, packaging and duties, exclusive of VAT.

2. Τιμές

2.1 Οι τιμές και τα νομίσματα πληρωμής ορίζονται στην Παραγγελία, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά εγγράφως.

2.2 Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά εγγράφως, οι τιμές είναι σε Ευρώ και περιλαμβάνουν όλες τις χρεώσεις παράδοσης, μεταφοράς, συσκευασίας και δασμών, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

3. Conditions of Payment

3.1 If not agreed upon different terms of payment in writing, the purchase price shall be due within sixty (60) calendar days following the invoice date.

3.2 The invoice shall be received by Alinda within fifteen (15) calendar days following delivery of the goods or provision of the services to which the invoice relates.

3. Όροι Πληρωμής

3.1 Εάν δεν συμφωνηθούν εγγράφως διαφορετικοί όροι πληρωμής, η τιμή αγοράς πρέπει να καταβληθεί εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου.

3.2 Το τιμολόγιο παραλαμβάνεται από την Alinda εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση των αγαθών ή την παροχή των υπηρεσιών στις οποίες αναφέρεται το τιμολόγιο.

4. Delivery and Acceptance

4.1 Unless otherwise agreed, Supplier shall deliver the goods or provide the services at the address shown on the Purchase Order and in accordance with the terms of the Purchase Order (including any Incoterms clause agreed) and the present Terms. Alinda may specify additional or special requirements for the delivery of goods and/or the provision of the services on the Purchase Order. Alinda may vary the delivery time and/or the delivery address at any time prior to delivery by providing Supplier with written notice of those changes.

4.2 Where a Purchase Order provides a time for delivery of the goods and/or services time is of the essence with respect to that delivery. If any goods arrive ahead of time, Alinda shall be entitled to reject the goods or store them at Supplier’s cost.

4.3 Alinda may carry out any reasonable acceptance tests of any goods or services or any part thereof. If any goods or services fail any acceptance test, Supplier shall at its cost immediately remedy any problem.

4.4 If Supplier makes partial deliveries and/or fails to deliver the total quantities as stipulated on the relevant Purchase Order, Alinda may cancel the entire Purchase Order at no cost to itself and may return any partial deliveries to Supplier at Supplier’s cost.

4.5 Supplier shall notify Alinda immediately if it becomes aware that the government or other authorities require Alinda to recall any or all of the goods supplied. Supplier shall use reasonable endeavours to provide replacement goods to Alinda as soon as possible. Supplier shall meet, on demand by Alinda, any reasonable costs Alinda incurs in purchasing alternative products and Alinda may recover such additional costs against Supplier as a debt due to Alinda.

4.6 Supplier will be liable for and agree to keep Alinda harmless from and indemnify Alinda against any loss, damage, injury, penalties, costs and expenses arising directly or indirectly from any delay in supply.

4.7 The receipt or signature of a delivery note by one of Alinda’s authorised officers or other associates shall not be considered as acceptance of either the quality or quantity of the goods. Alinda’ s acceptance of any goods will be subject to inspection and subsequent use of the goods.

4. Παράδοση και Αποδοχή

4.1 Εκτός αντίθετης συμφωνίας, ο Προμηθευτής πρέπει να παραδώσει τα αγαθά ή να παράσχει τις υπηρεσίες στη διεύθυνση που αναγράφεται στην Παραγγελία και σύμφωνα με τους όρους της Παραγγελίας (συμπεριλαμβανομένης της ρήτρας Incoterms που τυχόν συμφωνήθηκε) και των παρόντων Όρων. Η Alinda μπορεί να καθορίσει πρόσθετες ή ειδικές απαιτήσεις για την παράδοση αγαθών ή/και την παροχή των υπηρεσιών με την Παραγγελία. Η Alinda μπορεί να μεταβάλλει τον χρόνο παράδοσης ή/και τη διεύθυνση παράδοσης ανά πάσα στιγμή πριν από την παράδοση, παρέχοντας στον Προμηθευτή γραπτή ειδοποίηση για αυτές τις αλλαγές.

4.2 Όταν μια Παραγγελία προσδιορίζει τον χρόνο για την παράδοση των αγαθών ή/και των υπηρεσιών, ο χρόνος είναι ουσιώδης όσον αφορά στην παράδοση. Εάν τυχόν προϊόντα φτάσουν νωρίτερα από τον συμφωνημένο χρόνο, η Alinda δικαιούται να τα απορρίψει ή να τα αποθηκεύσει με κόστος του Προμηθευτή.

4.3 Η Alinda μπορεί να διεξάγει κάθε εύλογη δοκιμή για την αποδοχή οποιωνδήποτε αγαθών ή υπηρεσιών ή οποιουδήποτε μέρους αυτών. Εάν αγαθά ή υπηρεσίες τυχόν αποτύχουν σε οποιαδήποτε δοκιμή αποδοχής, ο Προμηθευτής θα αποκαταστήσει άμεσα το σχετικό κόστος.

4.4 Εάν ο Προμηθευτής παραδώσει μόνο μέρος ή/και παραλείψει να παραδώσει τις συνολικές ποσότητες όπως ορίζονται στη σχετική Παραγγελία, η Alinda μπορεί να ακυρώσει ολόκληρη την παραγγελία χωρίς δικό της κόστος, καθώς και να επιστρέψει οποιεσδήποτε μερικές παραδόσεις στον Προμηθευτή με κόστος του Προμηθευτή.

4.5 Ο Προμηθευτής οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως την Alinda εάν διαπιστώσει ότι η κυβέρνηση ή άλλες αρχές απαιτούν από την Alinda να ανακαλέσει ένα ή όλα τα παρεχόμενα αγαθά. Ο Προμηθευτής θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες για τη ζημία στα/από τα τελικά προϊόντα στα οποία ενσωματώθηκαν τα μη συμμορφούμενα προϊόντα, κατόπιν επεξεργασίας τους ή μη. Ο Προμηθευτής οφείλει να ανταποκριθεί, κατόπιν αιτήσεως της Alinda, σε κάθε εύλογη δαπάνη της Alinda για την αγορά εναλλακτικών προϊόντων και η Alinda μπορεί να ανακτήσει αυτά τα πρόσθετα έξοδα έναντι του Προμηθευτή ως οφειλή του προς την Alinda.

4.6 Ο Προμηθευτής ευθύνεται και συμφωνεί να αποζημιώσει την Alinda για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία, τραυματισμό, ποινές και έξοδα που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από τυχόν καθυστέρηση στην προμήθεια των αγαθών ή την παροχή των υπηρεσιών.

4.7 Η παραλαβή ή η υπογραφή δελτίου αποστολής από έναν από τους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους ή τρίτους συνεργάτες της Alinda δεν θεωρείται ως αποδοχή της ποιότητας ή της ποσότητας των εμπορευμάτων. Η αποδοχή από την Alinda οποιουδήποτε προϊόντος θα υπόκειται σε επιθεώρηση και μεταγενέστερη χρήση των αγαθών.

5. Title and Risk

5.1 Title to any goods (including any parts or items supplied as part of a service) passes to Alinda on delivery.

5.2 Risk remains with Supplier until completion of delivery and acceptance of the goods by Alinda.

5. Μεταβίβαση Κυριότητας και Κινδύνου

5.1 Η κυριότητα επί οποιουδήποτε προϊόντος (συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε εξαρτημάτων ή αντικειμένων που παρέχονται ως τμήμα μιας υπηρεσίας) μεταβιβάζεται από τον Προμηθευτή στην Alinda κατά την παράδοση του προϊόντος.

5.2 Ο κίνδυνος παραμένει στον Προμηθευτή μέχρι την ολοκλήρωση της παράδοσης και αποδοχής των προϊόντων από την Alinda.

6. Supplier’s Warranties

6.1 Supplier warrants to Alinda that the goods supplied will: (a) be fit for the expected use and purpose; (b) conform to the specifications, design, quality, quantity, configuration, description and samples agreed and approved by Alinda; (c) be new and unused on delivery; (d) not be subject to any mortgage, charge, lien, encumbrance or retention of title; (e) be free from any defect (including any latent defect, such as genetically modified organisms) in design, materials and workmanship and not emit any contaminant or hazardous substance.

6.2 Supplier also warrants that: (a) Alinda’s ownership, possession, use or resale of any good or the use or result of a service supplied will not infringe any proprietary or other intellectual property right or interest of any person and Supplier must provide within the price any license or other authorisation from any person necessary in order for Alinda to obtain the full benefit and use of the goods or service; (b) all goods supplied and/or services provided will comply with all applicable laws or regulations for both the export of the goods from its country and the import of the goods into the country of destination and for the payment of any duties thereon. Supplier will, at its own cost, hold and maintain in good standing all necessary licenses, registrations, permits, authorisations, consents and approvals required by or from any governmental, provincial or local department or agency.

6.3 These warranties are additional to any other warranties given by Supplier or implied by custom or law, whether statutory or otherwise.

6.4 Supplier shall promptly remedy each warranty claim to Alinda’s reasonable satisfaction. Alinda may claim: (a) replacement or repair of the goods, or/and (b) reduction of price, or/and (c) compensation, or/and (d) set off against any amount Alinda may owe to Supplier.

6.5 Supplier expressly accepts that if Alinda has already used the goods at the time when any non-conformity is ascertained, Supplier shall, furthermore, be liable for such costs and losses as may be incurred and sustained as a result of a possible recall of Alinda’s products and the destruction or re-packaging thereof and for any possible damage to any final products caused by the non-conforming goods.

6.6 Subject to compliance with Supplier's instructions for the storage of the goods, any non-conformity is regarded as having been present at the time of delivery of the goods, unless otherwise proven by Supplier.

6. Εγγυήσεις του Προμηθευτή

6.1 Ο Προμηθευτής εγγυάται στην Alinda ότι τα παραδοθέντα προϊόντα: (α) είναι κατάλληλα για την προοριζόμενη χρήση και σκοπό, (β) συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές, το σχεδιασμό, την ποιότητα, την ποσότητα, την περιγραφή και τα δείγματα που έχουν συμφωνηθεί και εγκριθεί από την Alinda, (γ) είναι καινούρια και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί πριν την παράδοση, (δ) δεν υπόκεινται σε ενέχυρο, υποθήκη, ή άλλη εμπράγματη ασφάλεια, ή επιβάρυνση ή παρακράτηση της κυριότητας, (ε) είναι απαλλαγμένα από οποιοδήποτε ελάττωμα (συμπεριλαμβανομένων τυχόν μη εμφανών ελαττωμάτων, όπως να περιέχουν ή να έχουν παραχθεί από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς) στο σχεδιασμό, τα υλικά και την επεξεργασία και να μην εκπέμπουν καμία μολυσματική ή επικίνδυνη ουσία.

6.2 Ο Προμηθευτής εγγυάται επίσης ότι: (α) η κυριότητα, η κατοχή, η χρήση ή η μεταπώληση οποιουδήποτε αγαθού ή η χρήση ή το αποτέλεσμα μιας παρεχόμενης υπηρεσίας δεν θα παραβιάζει κανένα ιδιοκτησιακό ή άλλο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή συμφέρον οποιουδήποτε προσώπου και ο Προμηθευτής πρέπει να παρέχει εντός της τιμής κάθε άδεια ή άλλη εξουσιοδότηση από οποιοδήποτε πρόσωπο που είναι αναγκαία για να αποκτήσει η Alinda το πλήρες όφελος και την χρήση των αγαθών ή υπηρεσιών, (β) όλα τα παραδιδόμενα αγαθά ή/και υπηρεσίες θα συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς τόσο για την εξαγωγή των εμπορευμάτων από τη χώρα τους όσο και για την εισαγωγή των εμπορευμάτων στην χώρα προορισμού, καθώς και για την πληρωμή οποιωνδήποτε δασμών επί αυτών. Ο Προμηθευτής θα κατέχει και θα διατηρεί σε καλή κατάσταση όλες τις απαραίτητες άδειες, εγγραφές και εγκρίσεις που απαιτούνται από ή από οποιαδήποτε κυβερνητική, επαρχιακή ή τοπική αρχή ή υπηρεσία.

6.3 Οι ανωτέρω εγγυήσεις του Προμηθευτή είναι επιπρόσθετες σε οποιεσδήποτε άλλες εγγυήσεις που παρέχονται από τον Προμηθευτή ή που απορρέουν από το έθιμο ή το νόμο.

6.4 Ο Προμηθευτής πρέπει να αποκαταστήσει αμέσως κάθε απαίτηση αποζημίωσης που απορρέει από τις ανωτέρω εγγυήσεις του, για την εύλογη ικανοποίηση της Alinda. Η Alinda μπορεί να διεκδικήσει: (α) αντικατάσταση ή επιδιόρθωση των προϊόντων ή/και (β) μείωση του τιμήματος ή/και (γ) αποζημίωση ή/και (δ) συμψηφισμό με οποιοδήποτε ποσό μπορεί να οφείλει η Alinda στον Προμηθευτή.

6.5 Ο Προμηθευτής ρητώς αποδέχεται ότι εάν η Alinda έχει ήδη χρησιμοποιήσει τα αγαθά κατά τη στιγμή που διαπιστώθηκε οποιαδήποτε μη συμμόρφωση, ο Προμηθευτής θα είναι υπεύθυνος για τα έξοδα και τις ζημίες που ενδέχεται να προκύψουν ως αποτέλεσμα τυχόν ανάκλησης των προϊόντων της Alinda (συμπεριλαμβανομένων τελικών προϊόντων στα οποία τυχόν ενσωματώθηκαν τα ελαττωματικά προϊόντα του Προμηθευτή) και την καταστροφή ή επανασυσκευασία τους και για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκλήθηκε από τα μη συμμορφούμενα προϊόντα.

6.6 Με την επιφύλαξη της τήρησης των οδηγιών του Προμηθευτή για την αποθήκευση των εμπορευμάτων, οποιαδήποτε μη συμμόρφωση θεωρείται ότι ήταν παρούσα κατά τη στιγμή της παράδοσης των αγαθών, εκτός αν αποδεικνύεται αντιθέτως από τον Προμηθευτή.

7. Supplier's Liability

7.1 Supplier shall be liable for product/service liability to the extent that it is shown that the defect can be attributed to the goods/services or Supplier’s instructions. Supplier shall indemnify and keep Alinda indemnified from any product/service liability which Alinda may incur in connection with the use of the goods/sevices.

7.2 In the event of legal proceedings being instituted against Alinda, Supplier shall be obliged to accept an action being brought against it by Alinda before the same court of law, under the application of the rules of law applicable to Alinda.

7. Ευθύνη Προμηθευτή

7.1 Ο Προμηθευτής ευθύνεται για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του, στο βαθμό που αποδεικνύεται ότι το ελάττωμα μπορεί να αποδοθεί στα προϊόντα/υπηρεσίες ή στις οδηγίες του Προμηθευτή. Ο Προμηθευτής αποζημιώνει την Alinda από οποιαδήποτε ευθύνη για τα προϊόντα/υπηρεσίες, την οποία μπορεί να υποστεί η Alinda σε σχέση με την χρήση τους.

7.2 Σε περίπτωση νομικής ενέργειας κατά της Alinda, ο Προμηθευτής υποχρεούται να δεχθεί τη νομική ενέργεια που ασκεί εναντίον του η Alinda ενώπιον του ίδιου δικαστηρίου, κατ’ εφαρμογή των κανόνων δικαίου που ισχύουν για την Alinda.

8. Intellectual Property

8.1 All proprietary rights in any intellectual property (including any design, data, specifications, know-how or any other form of intellectual and/or industrial property) that is specifically developed for Alinda as part of the provision of any goods or services will become Alinda’s property.

8.2 If Supplier challenges, harms or prejudices the validity or enforceability of such proprietary rights, Alinda shall without liability be entitled to immediately terminate any cooperation between the parties with immediate effect and to cancel any contract.

8. Πνευματική Ιδιοκτησία

8.1 Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε σχεδίου, δεδομένων, προδιαγραφών, τεχνογνωσίας ή οποιασδήποτε άλλης μορφής πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας) που έχουν αναπτυχθεί ειδικά για την Alinda ως μέρος παροχής οποιωνδήποτε αγαθών ή υπηρεσιών θα καταστούν ιδιοκτησία της Alinda.

8.2 Εάν ο Προμηθευτής αμφισβητήσει την εγκυρότητα ή την εκτελεστότητα τέτοιων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων, η Alinda δικαιούται να τερματίσει άμεσα οποιαδήποτε συνεργασία μεταξύ των μερών με άμεση ισχύ και να ακυρώσει οποιαδήποτε σύμβαση.

9. Confidentiality

9.1 All confidential information and any intellectual property provided by Alinda in connection with any Purchase Order remains at all times Alinda’s confidential and proprietary information and shall be used solely to complete the relevant Purchase Order and for no other purpose, other than where disclosure of such information is required by law. Any such information must be returned to Alinda at any time on request.

9. Εμπιστευτικότητα

9.1 Όλες οι εμπιστευτικές πληροφορίες και οποιαδήποτε πνευματική ιδιοκτησία που παρέχεται από την Alinda σε σχέση με οποιαδήποτε Παραγγελία παραμένουν ανά πάσα στιγμή εμπιστευτικές και αποκλειστικές πληροφορίες της Alinda και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη συμπλήρωση της σχετικής Παραγγελίας και για κανέναν άλλο σκοπό εκτός από περιπτώσεις όπου απαιτείται γνωστοποίηση τέτοιων πληροφοριών από το νόμο. Κάθε τέτοια πληροφορία πρέπει να επιστραφεί στην Alinda ανά πάσα στιγμή, κατόπιν αιτήματός της.

10. Force Majeure

10.1 Each party shall be relieved and excused from any delay(s) in performing or any failure(s) to perform, other than payment of monies, to the extent that any such delay(s) or failure(s) results from causes beyond the reasonable control of such party or/and its suppliers or/and auxiliary persons that make or will make performance without default impossible ("Force Majeure"), provided that, in order to avail itself of such excuse, such party must act reasonably and diligently to remedy the cause of the delay or to mitigate or overcome such delay(s) or failure(s) and in any case, it shall give the other party written notice of the Force Majeure promptly after discovery thereof.

10.2 In case of permanent Force Majeure, which is in any case a Force Majeure situation exceeding sixty (60) calendar days, either party may dissolve the relevant agreement without being obliged to pay any compensation.

10. Ανωτέρα Βία

10.1 Κάθε μέρος θα απαλλάσσεται και θα εξαιρείται από τυχόν καθυστέρηση ή αδυναμία κατά την εκτέλεση σύμβασης, εκτός από την πληρωμή χρημάτων, στο βαθμό που τυχόν καθυστέρηση ή αδυναμία προκύπτει από αιτίες πέραν του εύλογου ελέγχου αυτού του συμβαλλόμενου μέρους ή/και προμηθευτών του ή/και τρίτων προσώπων που καθιστούν αδύνατη την εκτέλεση ή την προσήκουσα εκπλήρωση σύμβασης αγοράς ("Ανωτέρα Βία"), υπό την προϋπόθεση ότι, για να τύχει της απαλλαγής αυτής, το εν λόγω συμβαλλόμενο μέρος πρέπει να ενεργήσει εύλογα και επιμελώς για να διορθώσει την αιτία της καθυστέρησης, να μετριάσει ή να υπερβεί τέτοιες καθυστερήσεις ή αδυναμία και σε κάθε περίπτωση να προβαίνει το συντομότερο δυνατόν, σε έγγραφη ειδοποίηση του αντισυμβαλλομένου του σχετικά με την ύπαρξη Ανωτέρας Βίας αμέσως μετά την ανακάλυψή της.

10.2 Σε περίπτωση μόνιμης Ανωτέρας Βίας, η οποία σε κάθε περίπτωση υπερβαίνει τις εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, κάθε μέρος μπορεί να λύσει τη σχετική συμφωνία χωρίς να υποχρεούται να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση στο έτερο μέρος.

11. Cancellation of Contract

11.1 Alinda shall have the right to cancel or suspend the Purchase Order or any uncompleted portion thereof, without being obliged to pay any compensation to Supplier in case of material adverse events, especially in case of changes in food legislation or/and import restrictions occurring between placing of Purchase Order and delivery of goods/services.

11. Ακύρωση Σύμβασης

11.1 Η Alinda έχει το δικαίωμα να ακυρώσει ή να αναστείλει την Παραγγελία ή οποιοδήποτε μη ολοκληρωμένο τμήμα της, χωρίς να υποχρεούται να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση στον Προμηθευτή σε περίπτωση απρόοπτης μεταβολής συνθηκών, ειδικά σε περίπτωση αλλαγών στη νομοθεσία περί τροφίμων ή/και περιορισμών εισαγωγής που συμβαίνουν μεταξύ του χρόνου τοποθέτησης της παραγγελίας και του χρόνου της παράδοσης των προϊόντων/υπηρεσιών.

12. Applicable Law and Jurisdiction

12.1 The parties' rights and obligations arising out of or in connection with Purchase Order, as well as any agreements or performance of agreements under these Terms shall be governed, construed, interpreted and enforced according to the laws of Greece, excluding principles of conflict of laws. The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) shall not apply.

12.2 All disputes arising out of or in connection with these Terms or any agreement governed by these Terms, which cannot be resolved amicably, shall be settled by the competent courts of Alinda's mother company headquarters' place in Attica, Greece, without prejudice to Alinda’s right to initiate legal proceedings against Supplier in the country in which the registered office of Supplier is located.

12.3 Notwithstanding the above, in the event that Supplier is domiciled outside Greece and has entered into a contract with any of Alinda Group’s affiliated company incorporated outside Greece, these Terms and the contract shall be governed by and interpreted in accordance with the laws in force in the country of incorporation of Alinda’s affiliated company. The parties submit themselves to the jurisdiction of the courts in such country, without prejudice to Alinda’s right to initiate legal proceedings against Supplier in the country in which the registered office of Supplier is located.

12.4 The parties hereby consent to the jurisdiction of the courts as defined above and waive any objection or contest which they may have, now or hereafter, to venue of those suits, actions or proceedings.

12. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Αρμόδια Δικαστήρια

12.1 Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μερών που προκύπτουν από ή σε σχέση με Παραγγελία, καθώς και όλες οι συμφωνίες ή εκτέλεση συμφωνιών, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, θα διέπονται, ερμηνεύονται και εφαρμόζονται σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο, εξαιρουμένων των αρχών του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις διεθνείς πωλήσεις αγαθών (CISG) δεν εφαρμόζεται.

12.2 Τα μέρη συμφωνούν ότι για την επίλυση τυχόν διαφορών μεταξύ τους που αποτυγχάνουν να διευθετηθούν εξωδικαστικά, αρμόδια ορίζονται τα καθ' ύλην αρμόδια δικαστήρια στον τόπο της έδρας της μητρικής εταιρείας της Alinda στο Νομό Αττικής, στην Ελλάδα, με την επιφύλαξη του δικαιώματος της Alinda να κινήσει νομικές ενέργειες στα αρμόδια δικαστήρια της χώρας όπου εδρεύει ο Προμηθευτής.

12.3 Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, σε περίπτωση που ο Προμηθευτής έχει την έδρα του ή την κατοικία του εκτός Ελλάδας και έχει συνάψει σύμβαση με οποιαδήποτε συνδεδεμένη εταιρεία του Ομίλου της Alinda που έχει συσταθεί και λειτουργεί εκτός Ελλάδας, οι παρόντες Όροι και η μεταξύ τους σύμβαση διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους της χώρας σύστασης της συνδεδεμένης εταιρείας της Alinda. Τα μέρη υποβάλλονται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της χώρας αυτής, με την επιφύλαξη του δικαιώματος της Alinda να κινήσει νομικές ενέργειες στην χώρα της έδρας του Προμηθευτή.

12.4 Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν με την αρμοδιότητα των ανωτέρω δικαστηρίων και παραιτούνται από σχετικές ενστάσεις αναρμοδιότητας ή/και αντιρρήσεις που ενδέχεται να έχουν, κατά τη σύναψη της σύμβασης ή στο μέλλον, για τη διεξαγωγή των μεταξύ τους αντιδικιών.

13. Miscellaneous

13.1 In the event that any provision of these Terms shall be held to be invalid or unenforceable, the same shall not affect in any respect whatsoever, the validity or enforceability of the remaining provisions between the parties and shall be severed therefrom. The pertaining provisions held to be invalid or unenforceable shall be reformed to provisions satisfying the legal and economic intent of the original provisions to the maximum extent permitted by law.

13.2 Nothing in the relationship between Alinda and Supplier shall create an agency, partnership or joint venture between the parties.

13.3 No delay or failure to act is a waiver. No waiver is effective unless it is in writing.

13. Λοιποί Όροι

13.1 Σε περίπτωση που οποιαδήποτε πρόβλεψη των παρόντων Όρων κηρυχθεί άκυρη ή μη εκτελεστή, τούτο δεν επηρεάζει καθόλου την ισχύ ή την εκτελεστότητα των υπόλοιπων διατάξεων μεταξύ των μερών. Οι σχετικές διατάξεις που κηρύσσονται άκυρες ή μη εφαρμόσιμες μετατρέπονται σε διατάξεις που ικανοποιούν τον νομικό και οικονομικό σκοπό των αρχικών διατάξεων στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

13.2 Τίποτα στη σχέση μεταξύ της Alinda και του Προμηθευτή δεν δημιουργεί σχέση αντιπροσώπευσης ή εταιρική σχέση ή κοινοπραξία μεταξύ των μερών.

13.3 Καμία καθυστέρηση ή αδράνεια οποιουδήποτε μέρους να ασκήσει δικαίωμα ή αξίωσή του δεν αποτελεί παραίτηση. Καμία παραίτηση δεν είναι αποτελεσματική εκτός αν είναι έγγραφη.

These Terms are applicable with effect from 01.06.2020 and are subject to change at any time without notice. The current version of these Terms can be found at www.alindagroup.co. In case of inconsistency, only the Greek version of these Terms shall prevail over any translation of the Terms to another language.

Οι παρόντες Όροι ισχύουν από την 01.06.2020 και υπόκεινται σε αλλαγές ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Η τρέχουσα έκδοση αυτών των όρων είναι διαθέσιμη στο www.alindagroup.co. Η Ελληνική έκδοση αυτών των Όρων υπερισχύει, σε περίπτωση ασυνέπειας, σε οποιαδήποτε μετάφραση των Όρων σε άλλη γλώσσα.